کارگاه چگونگی استفادۀ بهتر از توییتر برای فریلنسرها، سالن B